Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Green Alliance s.r.o.,

IČ:02387867, se sídlem Tylova 2090/1 Plzeň

Zapsána: Spisová značka    35890 C, Krajský soud v Plzni

Datová schránka: 84b7jbg 

1. Preambule

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě

http://www.topimzdarma.cz, který je provozován Green Alliance s.r.o., IČ:02387867, se sídlem Tylova 2090/1 Plzeň, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25890 Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Green Alliance s.r.o., IČ:02387867, se sídlem Tylova 2090/1 Plzeň, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25890 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

2. Definice

I. Prodávající

Prodávajícím je (společnost) Green Alliance s.r.o., IČ:02387867, se sídlem Tylova 2090/1 Plzeň, zaps. v OR vedeném krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 25890. 

 

II. Kupující

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními  Občanský zákoník 89/2012 Sb , o ochraně spotřebitele, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Podnikatelem se rozumí: osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

 

III. Spotřebitelská Smlouva

smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

 

3. Zpracování osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ZAKOUPIT NYNÍ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce, zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu ( např. zasláním libovolné zprávy na email: info@topimzdarma.cz). Zpracováním výše uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese info@topimzdarma.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího.

 

4. Objednávka a uzavření Smlouvy

I. Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. telefonicky. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Některé druhy méně prodávaného zboží není Prodávající schopen z kapacitních a ekonomických důvodů dlouhodobě skladovat. Při objednávce zboží nad částku ve výši 20.000,- Kč se Kupující zavazuje uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. Prodávající je povinen objednat zboží u dodavatele až v okamžiku úhrady plné výše zálohy Kupujícím. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající podmínky uvedené v části 6. těchto VOP. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu. Určité druhy zboží je třeba z kapacitních a ekonomických důvodů objednat u dodavatele. Informaci o výše uvedeném Kupující získá v detailu produktu, popř. od Prodávajícího. V takovémto případě je Kupující povinen před objednáním zboží u dodavatele uhradit Prodávajícímu zálohu ve výši 10 % z prodejní ceny zboží. K úhradě zálohy akceptuje Prodávající platební podmínky uvedené v části  5. těchto VOP. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 1. let ode dne jejího podpisu.

 

II. Dodání s montáží "na klíč"

Kupující objednává zboží, služby nebo montážní práce na základě vyhotovení individuálního rozpočtu. Rozpočet je Kupujícím odsouhlasen a kupní smlouva uzavřena uhrazením I. zálohové platby. Objednání zboží na základě individuálního rozpočtu není nákupem zboží přes E-shop. Cena a platba zboží a služeb dle bodu 5. těchto VOP. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Zrušením Smlouvy z podnětu kupujícího dochází k zániku rezervovaného termínu realizace dodávky a montáže. Záloha je vratná pouze v případě, kdy Prodávající není schopen zajistit dodání zboží Kupujícímu. V případě zrušení Smlouvy z podnětu Kupujícího je Prodávající oprávněn Kupujícím uhrazenou zálohovou platbu použít na zajištění náhradního odběratele a další náklady spojené se zrušením smlouvy.

 

5. Cena a platba

 

I. E-shop.

Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.  Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Dobírka nebo Zálohová faktura nebo Faktura se splatností 14 dnů nebo kombinace výše uvedeného.

 

II. Dodání s montáží "na klíč"

Při objednání dodání zboží s montáží "tzv" na klíč, je Kupujícímu vyhotoven individuální rozpočet na základě Kupujícím poskytnutých informací (adresa montáže, typ nemovitosti). Prodávající nenese odpovědnost za Kupujícím chybně poskytnuté informace. Kupující upozorní prodávajícího na existenci elektrických, nebo vodovotních instalací v místě předpokládané instalace. Pokud existují omezení z důvodů existence elektrického nebo vodovodního potrubí v místě instalace, kupující nebo jím pověřený zástupce, zřetelně vyznačí tato místa. Rozpočet je Kupujícím odsouhlasen uhrazením I. zálohové platby. Objednání zboží na základě individuálního rozpočtu není nákupem zboží přes E-shop. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. Prodávající akceptuje následující platební podmínky: Zálohová faktura nebo Faktura se splatností 14 dnů nebo nebo hotovostní platba nebo kombinace výše uvedeného.

 

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a individuálních podmínkách dodání, a činí maximálně 95 dnů.

 

V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Znění a forma potvrzujícího e-mailu je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Pokud není individuálním rozpočtem stanoveno jinak není součástí dodávky instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání zboží si Prodávající vyhrazuje možnost zaslat Kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí Kupující pouze pro první dodávku. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, nebo zálohové faktury v dohodnuté výši, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na dopravu Kupující. Storno poplatky při odstoupení od smlouvy při dodávce s montáží činí 10% z ceny díla vyčíslené individuálním rozpočtem odsouhlaseným uhrazením zálohové platby Kupujícím.

 

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců. V případě produktu “Prodloužená záruční doba” (je-li sjednána) je záruční lhůta 60 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 6 měsíců. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, Smlouva), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající poskytuje Kupujícím pozáruční servis. Opravené zboží bude Kupujícímu zasláno na dobírku smluvním dopravcem, přičemž k ceně opravy zboží bude účtováno poštovné ve výši 350,- Kč.

 

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

 

v případě vady odstranitelné:

 

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.

 

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

 

neúměrné

 

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady neodstranitelné:

 

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat

 

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

 

a.)  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

 

Reklamaci Kupující uplatňuje u Prodávajícího výhradně v písemné formě s vyloučením užití prostředků komunikace na dálku. Reklamace se nevztahují na případy: vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího, nedovolených zásahů do zboží na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty vady způsobené vlivem živelných katastrof.

 

Reklamační lhůty.

U zboží běžné povahy je uplatňována reklamační lhůta v zákonem stanovené délce 30 dnů. U zboží atypického, t.j. u zboží na míru upravenému konkrétnímu kupujícímu, je reklamační lhůta (doba vyřízení reklamace) prodloužena na 60dnů. Kupující, požadující atypický - na míru upravený produkt, bere na vědomí a souhlasí s prodloužením doby vyřízení reklamace v délce 60dnů. Reklamační lhůta může být na základě dohody prodávajícího a Kupujícího individuálně upravena.

 

9. Ukončení Smlouvy

 

Uzavření kupní smlouvy nákupem přes e-shop: vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet Kupujícího, který za tímto účelem Prodávajícímu sdělí. Odstoupení od smlouvy Kupující provede vyplněním formuláře http://www.topimzdarma.cz/formular-pro-uplatneni-reklamace kde do textového pole "JINÁ SDĚLENÍ" uvede požadavek na odstoupení od smlouvy, nebo písemnou formou na adresu Prodávajícího.  Užití jiných prostředků komunikace na dálku je vyloučeno. 

 

Uzavření kupní smlouvy uhrazením zálohy dle individuálního rozpočtu - dodávka s montáží: Odstoupení od smlouvy Kupující provede vyplněním formuláře http://www.topimzdarma.cz/formular-pro-uplatneni-reklamace  kde do textového pole "JINÁ SDĚLENÍ" uvede požadavek na odstoupení od smlouvy. Užití jiných prostředků komunikace na dálku je vyloučeno.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Zboží můžete vrátit zasláním nebo dopravením zboží na adresu: Green Alliance s.r.o. Tylova 2090/1, 301 00 Plzeň Vracené zboží je potřeba vždy dobře a pečlivě zabalit, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. O odeslání zboží nás informujte e-mailem na adrese: info@topimzdarma.cz . Při osobním předání je nutné doručení - vrácení zboží avizovat e-mailem alespoň dva dny předem. Vrácené zboží je potřeba uvést do původního stavu - předejde se tím pravděpodobnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. V případě vrácení zboží přiložte vyplněný formulář: odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy ( ke stažení níže ...) . Je potřeba původní obal ? Jelikož není obal výrobku předmětem koupě ani součástí koupené věci, není původní obal při vrácení zboží nutný. Prodávající má však právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Pokud tedy nevrátíte zboží v původním obalu, mohou být náklady na výrobu nového obalu a náklady na přebalení zboží naúčtovány na vrub Kupujícího. Jednotlivé náklady Prodávajícího spojené s vrácením zboží jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

 

10. Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz 

11. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném. Pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v Plzni pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Plzni. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.9.2020  a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. Jednostranná jednání týkající se účinnosti smlouvy a uplatňování práv z ní vyplývající je vždy nezbytné učinit v písemné formě s vyloučením užití prostředků komunikace na dálku.


 

V Plzni 1.9.2020

 

Green Alliance s.r.o.

 

Přílohy: znění a forma e-mailu potvrzujícího termín dodání (platné pro dodávky včetně montáže)

 

VZOR POTVRZUJÍCÍHO E-MAILU O TERMÍNU DODÁNÍ

 

Předmět : Potvrzení termínu instalace kolektory

 

Dobrý den,

 

 potvrzujeme termín montáže solárního panelu na Váš dům

 

Termín:   xx.xx.xxxx  xxh (doplněn datum a hodina montáže)  

 

Po provedení montáže bude na místě inkasován doplatek ve výši: xx.xx Kč   

 

Stavební připravenost:

 

- není-li v rozpočtu uvedeno jinak, má se za to, že výška montáže (horní hrany kolektoru) není umístěna výše než 3m od paty domu.

 

- není-li v rozpočtu uvedeno jinak, má se za to, že stavební konstrukcí zdiva domu, kterou bude realizován prostup je běžné zdivo (cihla, porotherm, plynosilikát) a tloušťka zdiva včetně izolace nepřekročí 50cm

 

- volný rovný prostor pod místem instalace v minimální ploše 1,5m x 1,5m

 

- dostupný zdroj elektrické energie 240V (220V) jištění minimálně 16A 

Formulář odstoupení od smlouvy:

 

Formular_odstoupeni_od_smlouvy  >>