Právo na vrácení zboží

Odstoupení od smlouvy

  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

O dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž je na zápatí webových stránek Odstoupení od smlouvy.

 Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí - V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoužité a vpůvodním obalu do čtrnácti (14) dnů od dodání kupujícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením  zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.V případě odstoupení od smlouvy obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, na účet kupujícího nebo prostřednictvím České pošty.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí na jednu z kontaktních adres do 14 dnů od dodání zboží.

V případě že zboží bylo v zákonné 14 denní lhůtě používáno a nese známky opotřebení, má prodávající nárok takto znehodnocené zboží odmítnout.

 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se  zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.