Právo na vrácení zboží

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí

zboží odstoupit od kupní smlouvy.

VYJÍMKY:

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku služeb nebo zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 
 
4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách
prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného
formuláře je však důrazně doporučena.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na
dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v
důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob
standardního dodání prodávajícím nabízený).
4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží
prodávajícímu odeslal.
4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti.
4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v
případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.